Amaç Yazısı

Statement of PurposeAmaç yaz?s? olu?turulmas? hizmetimiz A.B.D. Lisans, Master ve PhD ba?vuru paketinin içerisinde ya da ayr? bir hizmet olarak al?nabilir.
Dü?ünün on ayr? okul ba?vurusunu tamamlaman?z gerekiyor ve herbiri 1 ile 3 adet aras? kompozisyon yazman?z? istiyor.  Baz? yaz?lar spesifik bir konu üzerine olurken, baz?lar?n?n genel ve sonu aç?k sorular üzerine olu?turulmas? gerekebilir.
?imdi ise her bir üniversite için farkl? son ba?vuru tarihleri oldu?unu dü?ünün, gerçekten büyük bir zorlukla kar?? kar??ya kald???n?z? anlad?n?z.

Çok say?da okulla payla?abilmek için son derece genel bir anlat?mla kompozisyonu tamamlamak son derece cazip görünebilir.  Bunu yapmak asl?nda son derece yanl?? bir ad?m olacakt?r.  bu sizin daha iyi okullara kabul ?ans?n?z? son derece yaralayan bir hareket olacakt?r; çünkü bu okullara kendilerini esas almayan, farkl?l??? olmayan,  genel amaç yaz?lar?ndan etkilenmeyeceklerdir.

American Advisors, kabul ofislerinin çok sevece?i, size ve ba?vuraca??n?z okula özel, ba?vurdu?unuz üniversiteye kabul edilmeyi ne çok istedi?inizi belirten kompozisyonun yaz?m planlamas? ve koçluk servisini sunmaktad?r.

Sizin en do?ru noktada olman?z? sa?lamaya yönelik yaz?m?n?zdaki en önemli temalar? belirtecek ve en mükemmele ula?ana kadar sizinle çal??aca??z.  Ba?vuruyu göndermeden önce yaz?mda, her okula en do?ru ?eylerin söylendi?ine, ve sizin için her okulun ayr? ayr? en do?ru okul oldu?ununun hissedildi?ine dair son kontrolü yap?p, onay verece?iz.

 

Farkl? özellikler esas al?narak haz?rlanm?? olan farkl? kompozisyon tipleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için, Inside the admissions committee blo?unda yer alan a?a??da ad? geçen makaleleri okuyabilirsiniz:

    • .
    • .